Ban lãnh đạo

        

  1. Ông Nguyễn Đức Thăng: Hiệu trưởng nhà trường.

 

 Phụ trách chung hoạt động các hoạt động nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; Chủ tịch Hội khuyến học; Chủ tài khoản; Phụ trách công tác tổ chức - Tài chính - Kế hoạch;, trưởng ban xây dựng cơ sở vật chất; công tác đoàn thể, đời sống CB-GV-CNV; Phụ trách chung công tác chủ nhiệm.

Trực tiếp sinh hoạt tại tổ Khoa học Xã hội.

 

2. Ông Hà Văn Hiều: Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội khuyến học nhà trường. Phụ trách công tác chuyên môn bậc THCS; Công tác duy trì trường chuẩn quốc gia – Kiểm định chất lượng giáo dục; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Lao động - Hướng nghiệp THCS, Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục - Chống mù chữ toàn trường; Quản lý chỉ đạo công tác Vemis, Pemis; Phó ban xây dựng cơ sở vật chất. Trực tiếp sinh hoạt tại tổ Khoa học tự nhiên. Công tác Báo cáo bậc THCS. Phụ trách công tác chủ nhiệm bậc THCS.

3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phụ trách công tác chuyên môn bậc Tiểu học; công tác đoàn thể, đời sống CB-GV-CNV; Lao động  Tiểu học, Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục - Chống mù chữ bậc Tiểu học; Quản lý chỉ đạo công tác Vemis, Pemis; Phó ban xây dựng cơ sở vật chất. Trực tiếp sinh hoạt tại tổ 4,5. Công tác Báo cáo bậc Tiểu học. Phụ trách công tác chủ nhiệm bậc Tiểu học.

4. Bà Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Công đoàn trường, Phó chủ tịch thường tực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường; Thường trực công tác đoàn thể, đời sống CB-GV-CNV; Phụ trách Hội chữ thập đỏ nhà trường.

5. Bà Đặng Thị Kim Oanh: Tổ trưởng tổ thư kí Hội đồng; Tổ trưởng tổ Anh văn-Thể dục - Mĩ Thuật - Âm nhạc; Xử lí các báo cáo qua thư điện tử lên phòng giáo dục.

 Phụ trách công tác duy trì trường chuẩn quốc gia - Kiểm định chất lượng giáo dục, công tác cơ sở vật chất toàn trường, lên lịch, dẫn chương trình các phiên họp Hội đồng.