Bí Thư chi Đoàn: Lương Thị Ngọc Diễm

Phó Bí Thư: Nguyễn Thị Thu

Ủy viên: Đỗ Hồng Nhung; Phạm Thị Mai

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh; 

Tăng cường vai trò của giáo viên Đoàn viên, triển khai có hiệu quả các phong trào  “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”; chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, học sinh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học.