Tổ chuyên môn - Tổ trưởng.

* Tổ trưởng; Tổ chuyên môn có nhiệm vụ :

3.1. Quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của tổ, công tác của các thành viên. Chủ trì chương trình công tác, các cuộc họp của tổ;

3.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác; trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra;

3.3. Là thành viên của ban kiểm tra chuyên môn, có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ sư phạm các thành viên trong tổ. Đề xuất với Hiệu trưởng để phân công giáo viên có năng lực hướng dẫn giáo viên tập sự và bồi dưỡng học sinh giỏi. kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ;

3.4. Theo dõi giờ giấc, ngày công lao động của giáo viên. Đề xuất cho giáo viên được nghỉ theo quy định và bố trí giáo viên dạy thay, giải quyết cho giáo viên xin dạy thay hoặc đổi giờ, là thành viên ban Thi đua nhà trường. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

3.5. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu (Hằng tháng nộp kế hoạch công tác tháng cho Phó Hiệu trưởng duyệt).

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ TỰ NHIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 - 2019/ QĐ-TH&THCSTT ngày 01

 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào Đảng

Trình độ hiện nay

Văn hoá

Chuyên môn

Tin học

TĐ đào tạo

Loại hình đào tạo

CM đào tạo

1

Hà Văn Hiều

18/04/1960

 

26/08/1986

 

12/12

ĐH

TXa

Ngữ Văn

B

 

2

Nguyễn Thị Sảnh

28/11/1969

19/05/2012

12/12

ĐH

TC

 

3

Nguyễn Kim Ngân

20/08/1976

16/07/2015

12/12

ĐH

TC

Sinh

 

4

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

 

 

 

 

5

Tô Thị Tâm

18/08/1969

 

12/12

ĐH

TC

 

6

Nguyễn Thị Thuỷ

27/06/1976

 

12/12

ĐH

TC

Sinh - KTNN

 

7

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

01/8/2019

12/12

ĐH

TC

 

 

8

Bùi Việt Long

 

15/09/1984

12/12

ĐH

VHVL

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 - 2019/ QĐ-TH&THCSTT ngày 01

 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào Đảng

TĐVH

TĐ đào tạo

CM đào tạo

Tin học

1

Đặng Thị Mai Phương

19/04/1969

02/05/2000

12/12

ĐH

GDCD

A

2

Hoàng Nam Tú

21/11/1970

 

12/12

Văn - GDCD

A

3

Lê Thị Oanh

15/07/1976

 

12/12

ĐH

Ngữ văn

B

4

Nguyễn Thị Liên

03/08/1965

02/05/2002

10/10

ĐH

Văn

 

5

Nguyễn Đức Thăng

06/03/1978

16/7/2005

12/12

ĐH

Lịch sử

B

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN +TỔ NGOẠI NGỮ - HĐ GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 - 2019/ QĐ-TH&THCSTT ngày 01

 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào Đảng

TĐVH

TĐ đào tạo

CM đào tạo

Tin học

1

Đặng Thị Kim Oanh

17/07/1976

26/03/2009

12/12

ĐH

Anh văn

B

 

2

Lưu Tiến Bộ

17/11/1976

 

02/11/2017

 

12/12

CĐ Nhạc

Nhạc

 

3

Nguyễn Mạnh Thùy

06/05/1978

03/10/2014

 

12/12

ĐHNN

Anh  văn

B

4

Chu Thị Minh Nguyệt

14/11/1978

02/03/2006

 

12/12

ĐH

TCMT

B

5

Hồ Xuân Trường

09/01/1984

03/03/2016

 

12/12

ĐH

TC

B

6

Nguyễn Thị Phượng

01/01/1976

 

12/12

ĐH

Anh văn

A

 

7

Nguyễn Đăng Hưng

15/04/1978

19/08/2007

12/12

ĐH

Nhạc

B

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 1,2,3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 - 2019/ QĐ-TH&THCSTT ngày 01

 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào Đảng

TĐVH

TĐ đào tạo

CM đào tạo

Tin học

1

Đào Thị Thu Hiền

09/02/1974

25/09/2008

 

12/12

ĐHTH

ĐHTH

A

2

Điêu Thị Thanh Loan

26/07/1977

30/12/2004

 

12/12

ĐHTH

ĐHTH

B

3

Ninh Thị Thành

02/01/1978

25/07/2009

 

12/12

ĐHTH

ĐHTH

A

4

Lê Thị Viên

20/12/1965

 

12/12

CĐTH

CĐTH

 

 

5

Lâm Thị Thanh Hà

24/01/1970

26/03/2010

 

12/12

CĐTH

CĐTH

A

6

Phạm Thị Mai

10/10/1991

 

 

12/12

ĐH

ĐHTH

 

7

Lương Thị Ngọc Diễm

09/10/1997

 

 

12/12

CĐTH

CĐTH

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 4,5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 - 2019/ QĐ-TH&THCSTT ngày 01

 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào Đảng

TĐVH

TĐ đào tạo

CM đào tạo

Tin học

1

Nguyễn Thị Thủy

 

12/02/1968

 

 

08/05/2000

 

12/12

ĐHTH

ĐHTH

A

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

26/04/1974

 

02/03/2006

 

 

ĐHSPTH

ĐHTH

A

3

Phạm Thanh Vân

30/11/1976

 

 

CĐSPTH

ĐHTH

 

A

4

Nguyễn Thị Thu

27/08/1994

 

 

12/12

CĐTH

CĐTH

 

5

Đỗ Hồng Nhung

31/05/1996

 

 

12/12

CĐTH

CĐTH