1. Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Nhân viên - Tổ trưởng
  2. Bà  Phạm Thu Huyền – Nhân viên kế toán
  3. Ông  Nguyễn Ngọc Dương – Bảo vệ trường học
  4. Ông Nguyễn Quang Huy– Bảo vệ trường học bậc TH
  5. Bà Trần Thị Vân – Nhân viên nấu ăn
  6. Bà Nguyễn Thị Phượng – Nhân viên nấu ăn

Tổ Hành chính có nhiệm vụ: Triển khai tổ chức các hoạt động trong phạm vi tổ theo quy định của Điều 17 Điều lệ nhà trường và các văn bản chỉ đạo khác của các cấp quản lý giáo dục.