Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lạ