Triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thực hiện Công văn số 2014/UBND-VX ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng sinh sống tại
vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày
18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc.


Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc
thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại
vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã khu vực III,
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 – 2025 (gọi tắt là Quyết định 861/QĐ-TTg); Quyết định số 433/QĐ-UBDT
ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó
khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là
Quyết định 433/QĐ-UBDT).


Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh đối với
học sinh, sinh viên (gọi chung là học sinh) đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn và người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó
khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số
103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ
sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.


Để tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh thuộc các thôn, bản, xã,
phường, thị trấn chuyển từ khu vực III, khu vực II sang khu vực I theo Quyết định
số 861/QĐ-TTg và Quyết định 433/QĐ-UBDT.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã,
thành phố, các trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp, các đơn vị trực thuộc Sở
(gọi chung là đơn vị) triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:


1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg,
Quyết định số 433/QĐ-UBDT đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
học sinh và cha mẹ học sinh.


2. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền,
vận động, thuyết phục học sinh, cha mẹ học sinh thuộc các đối tượng tại các thôn,
bản, xã, phường, thị trấn chuyển từ khu vực III, khu vực II sang khu vực I theo
Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 433/QĐ-UBDT, đăng ký tham gia mua
bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2021 theo nhóm đối tượng học sinh để đảm bảo quyền
lợi được khám, chữa bệnh cho các em theo quy định.


3. Báo cáo kết quả công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021 và
triển khai, thực hiện công tác Bảo hiểm y tế năm 2022 về Sở, qua Phòng Giáo dục
Mầm non, email: phonggdmn@yenbai.edu.vn; điện thoại: 0216.3853.730, trước
ngày 05/11/2021 (theo mẫu gửi kèm; nhập số liệu vào biểu trực tuyến M1, M2 gửi
ngày 30/10/2021).


Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã,
thành phố, các trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp, các đơn vị trực thuộc
Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 40
Năm 2022 : 303.208